1. ZALOŽNÍ SBORU

Dne 5. dubna 1891 se na vyzvání pána Václava Sedlačka, učitele na trojtřídní škole a mlynáře Antonína Kuchynky, sešlo několik pokročilých občanů místnosti Jana Virglera hostinského, by se uradili o založení tak všeobecně užitečného spolku dobrovolných hasičů. Přítomní byli mimo jiné Karel Virgler představený obce, Adolf Hašek, obecní radní. Po příznivé úradě věnovali ihned výše uvedení tři občané co zakládající členové po 5 zl. a tímto obnosem položen základ k tomuto nastávajícímu sboru. Usneseno ihned sepsaní stanov pro sbor tento, které zní jak následovně:

1.1 Stanovy dobrovolné hasičské jednoty v Horních Dunajovicích

§ 1. Účelem jednoty jest spořádané spoluúčinkování při nebezpečí ohně, by zachráněn byl život i majetek občanů.

§ 2. Prostředky ku dosažení tohoto účelu jsou:
a) Pravidelně (veřejně i soukromě) pěstovat tělocvik se strojemi i bez nich se zvláštním zřetelem na výkony hasičské.
b) výletní cvičení pochodová
c) poučné i zábavné rozpravy a přednášky z oboru tělocviku a hasicstva

§ 3. Aby se účelu toho dosáhlo snadněji, zaveden bude ve sboru hasičském vojenský pořádek.

§ 4. Jednota má sídlo v Horních Dunajovicích, tvoří se dobrovolným přistupováním a sestává se členů: a) činných b) přispívajících c) čestných.

§ 5. Údem činným se může státi každý mravně zachovalý občan nejméně 18 let starý, členem přispívajícím jest ten, který se uváže jednotu pravidelným peněžitým příspěvkem podporovati, údy činní (tyto na odporučení náčelnictva) a přispívající přijímá výbor, aniž by byl povinen udati důvody, odmítne-li nějakou přihlášku; členy čestnými jmenuje valná hromada, osoby, které buď o jednotu samu neb o hasičstvo vůbec zvláštních zásluh dobyly.

§ 6. Každý člen má právo návrhy činiti, ve valné hromadě rokování se účastniti, členy výboru voliti a (jeli svéprávný) do výboru volen býti s tím však omezením, že volbu tří členů náčelnictva konají pouze členové činní a že mohou také jen členové činní do náčelnictva volení býti.

§ 7. Povinností každého člena činného jest, aby řádů služebního jejž náčelnictvo ve srozumění s výborem jednoty a představenstva obce vydá, dokonale šetřil a všech rozkazů náčelnictva bez jakékoliv odmluvy poslušen byl; úd přispívající jest povinen příspěvek svůj řádně odváděti; členové čestní nemají žádných povinností.

§ 8. Členem býti přestává, kdo ohlásil to výboru, dobrovolně vystoupí aneb koho výbor pro neplnění členských povinností, pro nepočestné aneb jednotě škodné jednání vyloučí.

§ 9. Záležitosti jednoty spravuje:
a) valná hromada
b) výbor
c) náčelnictvo.

§ 10. Valná hromada, kterou výbor svolává, schází se každého roku jednou; mimořádnou valnou hromadu může výbor svolati, kdykoli toto potřebu uzná; musí jí však svolati, a to nejdéle do čtrnácti dní, žádá-li toho aspoň třetina členů.

§ 11. Valná hromada může se platně usnášeti, byly-li dříve den a hodina, místnost odbývání a předměty rokovaní návěstím na obecním domě (skladišti) oznámeny neb oběžníkem sděleny členům v sídle jednoty bydlícím, což státi se má aspoň osm dní před odbýváním valné hromady; při mimořádné hromadě však výbor touto lhůtou vázán není. Ku platnému usnášení se valné hromady dále zapotřebí jest, aby byla přítomna aspoň nadpoloviční většina členů činných; kdyby ani tento počet členů činných se nesešle, svolati se má bez prodlení a nezměněného pořádku rokování valná hromada druhá, která pak – nepřihlížejíc k počtu přítomných členů činných – usnášeti se může.

§ 12. Valné hromadě se vyhrazuje:
• Schvalování výročních, závěrečných účtů a předchozích rozpočtů
• Volba starosty, tří členů výboru, náčelnictva (s omezením v §6. obsaženým) a přehlížitelů účtu
• Jmenování čestných členů
• Výklad a změna stanov
• Usnešení o rozejíti se jednoty.

§ 13. Výbor sestává se ze starosty, tří členů náčelnictva a tří ostatních členů, kteří vesměs na jeden rok se volí a své úřady bezplatně zastávají. Všichni musejí býti svéprávní.

§ 14. Výbor volí ze svého středu náměstka starosty, jednatele a pokladníka a schází se na svolání starostovo dle potřeby, musí však býti svolán, žádájí-li toho aspoň čtyři jeho členové. Usnášeti se může výbor platně, jsou-li přítomni aspoň čtyři členové jeho (starosta neb jeho náměstek v tom počítaje). Jemu náleží vést všechny náležitosti jednotě, které nejsou vyhražené valné hromadě.

§ 15. Starosta předsedá výboru a valné hromadě, stará se o vykonání všech usnešení, která stanovám nebo zákonu neodporují, vydává společně s náčelníkem poukázka na výdaje, dohlíží vůbec ku správě jednoty a podpisuje spolu s jednatelem protokoly o valných hromadách a poradách výboru vedené, jakož i všechny spisy a listiny. Na listinách však, kterými se jednota právně zavazuje, musí býti podepsán též náčelník.

§16. Je-li starosta zaneprázdněn, zastupuje jej ve všem jeho náměstek.

§17. Jednatel sepisuje i spolupodpisuje a přechovává veškeré protokoly, spisy a listiny.

§18. Pokladník spravuje pokladnu, přijímá a na poukázku starostou a náčelníkem společně podepsanou vydává jich závěrky a rozpočty.

§19. Náčelnictvo skládá se z náčelníka, z prvního a druhého podnáčelníka, kteří dle pořádku ve všem zastupují náčelníka, jest-li tento zaneprázdněn.

§20. Náčelníkovi samostatné, toliko mor. zákonem zemským ze dne 5. dubna 1873. omezené velení při požáru a při cvičení, vůbec se všem vrchní řízení a pořádání činného mužstva (sboru hasičského) a spolupůsobení u vykonávání policie požárové v obci. Přitom a jmenovitě též při dozoru na nářadí a zbroje hasičské mají jej oba podnáčelníci podporovati.

§21. Na venek, proti úřadům a naproti osobám třetím zastupuje jednotu starosta společně s náčelníkem, v záležitostech pouze hasičských však náčelníkem samovolně a po případě ( §44. Moravského zákona zemského ze dne 5. dubna 1873. Číslo 35.) obec.

§22. Veškerá usnášení stávají se platná prostou většinou hlasů přítomných, jediné ku změně stanov nebo ku zrušení jednoty jest zapotřebí většiny dvou třetin; jsou-li hlasy rovné, platí usnesení to, kterému se starosta přidá.

§23. Dává-li obec jednotě peněžitou nebo jinou hmotnou podporu, má její představený právo schůzím výboru a valným hromadám obezvati.

§24. Členové činní oprávnění jsou nositi ve službě stejnokroj a odznak (hasičskou přilbu nad dvěma se křídujícími sekyrami); bližší popis stejnokroje a výzbroje ustanoví se řádem služebním.

§25. Spory z poměru spolkového vzniklé rozhoduje dle svého nejlepšího svědomí a uznání smírčí soud skládá se z pěti svéprávných členů jednoty, z nichž každá strana zvolí dva, načež tito čtyři zvolí sobě většinou hlasů, popřípadě losem, člena pátého za předsedu. Nevykoná-li jedna strana volbu tuto do lhůty tří týdnů, zvolí strana druhá i ostatní dva rozhodčí.

§26. Jednota se rozejde, usnese-li se o tom valná hromada anebo klesne-li počet členů činných pod deset. V tom případě, jakož i byla-li jednota úředním rozpuštěním zrušena, svěří se veškeré její jmění, které se hasičskému účtu nikdy odciziti nesmí, obci, která je na tak dlouho spravovati bude, až se opět zřídí nová dobrovolná jednota hasičská, již se jmění ono vydati má, příjme-li ona stanovy tyto a zejména ustanovení tohoto článku.

Podepsané stanovy byly 11. října od zastupitelstva obce schváleny a pro obec Horní Dunajovice za přiměřené uznány, od starosty Karla Virglera a výboru Jak. Nechvátala, Tom. Kuchaříka, Josefa Daňhela, Adolfa Haška a Martina Stagla potvrzené. Nejvyššího schválení stanovy dosáhli ve smyslu §9 zákona dne 15.3.1867 ř.z. e134 dne 2. listopadu z roku 1891 pod číslem 35.090. Potvrzení byli za z.k. místodržitele: Janušdka
Originál potvrzených kolkovaných stanov se ztratily za jednatele sboru pána Karla Ondraka.

2 SPRÁVA SBORU

Po schválení stanov byly provedené volby a byly zvolení: důstojný p. farář Albert Mrázek za předsedy, za náčelníka a náměstka předsedy pan Karel Virgler, za podnáčelníka Adolf Hašek, Václav Sedlaček za údy výboru Karel Ondrak (učitel), co pokladník a jednatel, Tomáš Kuchařík a Josef Daňhel. Činní členové při založení sboru Antonín Kuchyňka a Ján Bindr četaři, Jakub Nechvátal a Emil Daňhel trubači, Josef Daňhel mladší, František Balík čis. 18, Jos. Hruška, Josef Horky, Ludvík Fevolt, František Binder, Ján Stagl, František Ilek, Josef Fiala, Tomáš Ludvík, Ján Kolman, Ján Balík, Ludvík Ingerle, Karel Janda, Rudolf Ilek, Bohumil Kuchynka Celkem 23 činní, přispívající žádní, čestní žádní.

Dary sboru

Slavného zemského výboru moravského v roku 1891 200 zl. 
J. V. císaře pana 50 zl 
slavná vzájemná moravská. slezk. Pojišťovna 50 zl 
slavná obec Horno Dunajovská 50 zl 
vysokorodý pán hrabě Spiegl ve Višňové 25 zl 
vysokorodý pán hrabě D.D. Kammel 20 zl 
dust. P přebor klášteru Dominikánského ve Znojmě 20 zl 
blahorodá paní Schnapert – Tavíkovice 20 zl 
slavná obec Vítonice a Želetice po 10 zlatých 20 zl 
Velectění František Rokyla, Robert Majer, František Šimerka po 10 zl, dustojný pán farář Albert Mrázek, pání Josef Daňhel, Rudolf Kuchyňka po 5 zl, pan Antonín Kuchyňka mlynář v Domčicích 4 zl, ctění páni Josef Dvořák a Leopold Buraj správce velkostatku po 3 zl, ctěná paní M. Tržilova, páni Smětina správce cukrovaru Želetického, pan T. Kuchařík, Heřman Diamant po 2 zl, Ján Špalek, Jakub Nechvátal, Josef Dvěkal, Johann Virgler, Karel Ingerle, Josef Ilek, František Balík, Jan Ilek (Domčic) Markus Has každý jeden zlaty. Ostatní sbírka po Dunajovicích 10 zl 55 kr. po Domčicích 7 zl 55 kr., sbírka v Žeroticích 6 zl 20 kr., sbírka ve Višňové 12 zl 70 kr., sl. Obec Boroticka 9 zl 68 kr. Slavní ochtníci darovali čistý vítěžek z 9 představení v obnosu 8 zl 40 kr.

Zaopatření stroje a výzbroje

Prvně nechal sbor zhotovit vyzbroj a sice: Pan Šebele zámečník v Citonicích zhotovil sekyrky, karabiny a pomvení hřeby, pán Adolf Hašek sedlař v Dun. zhotovil pasy a tašky na sekyrky, Ján Stanyk soukenné čepice pro mužstvo, František Balík a Josef Hruška zhotovily pracovní oblek z látky sborem zakoupené. Dne 5. října byla od firmy F. A. Smekal v d. Čechách u Prostějova zakoupena čtyřkolová jednoproudé stříkačky s mosazným ventilem (100 mm) za cenu 500 zlatých na splácení. Stříkačka tato byla dne 29. Října dopravená po dráze na stanici Miroslav, a sice za 50% sníženého poplatku nákladního na dráze Ferdinandové a bezplatně na dráze štátní. Ze stanice byla sboru bezplatně potahem Antonínu Kuchyňkovi mlynáři v Dunajovicích přináležejícím dopravena. Svěcení se té samé neodbývalo, zkouška vypadala spokojeně.

Činnost sboru

Tohoto roku byl sbor k požáru jedenkráte povolán, a to sice do Prosiměřic. Skrze velmi obtížnou cestu přijel sbor 12. Členy ba místo když byl oheň již kleslí, který následkem prázdné budovy pohořele jen na krátce trval. Členstvo bylo s jásotem od tamějších obyvatel přijato a správce velkostatku Bohunického, velectěný pan Leopold Burgr daroval členům malé občerstvení. Přípřeží k tomuto požáru dal Antonín Kuchynka z D.

Cviční sboru

V tomto roce odbýval sbor 15 pochodových a 10 se strojem kromě výletu školní mládeže se jinoši slavnostních cvičení nezúčastnili. 

Facebook Comments
Kategorie: Aktuality